Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sulęczyno
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / RADA GMINY  / Kompetencja Rady Gminy
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Kompetencja Rady Gminy Kompetencja Rady Gminy


KOMPETENCJE RADY GMINY


Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1)uchwalanie statutu gminy;
2)ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
3)powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu – na wniosek wójta;
4)uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;
4a)rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu;
5)uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
6)uchwalanie programów gospodarczych;
6a)przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
7)ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad
    przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przezte jednostki;
8)podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
9)podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
    a)zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b)emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c)zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa wart.72 ust.1pkt 2ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz.2077, z późn. zm.),
d)ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e)zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f)tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g)określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h)tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i)ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym;
10)określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
11)podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa wart.8 ust.2 i2a;
12)podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
12a)podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
13)podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku odrogach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz.2222 oraz z 2018 roku,  poz.12, 138, 159 i 317, a także wznoszenia pomników;
14)nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
14a)podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
15)stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.data wytworzenia2019-02-07
data udostępnienia2019-02-07
sporządzone przez
opublikowane przezKarol Recław
ilość odwiedzin210
rejestr zmianzobacz »
Gmina Sulęczyno, Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, tel.: 58 685 63 60, fax: , info@bip.suleczyno.pl, www.suleczyno.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@