Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sulęczyno
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA
INFORMACJA O STYPENDIACH SZKOLNYCH I ZASIŁKU SZKOLNYM

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY

Na  podstawie  art. 90d oraz art. 90 e  ustawy  z dnia 7 września  1991r.  o systemie oświaty (Dz. U.
z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.) uczniom i słuchaczom przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne, zasiłek szkolny.

STYPENDIUM SZKOLE I ZASIŁEK SZKOLNY PRZYSŁUGUJE ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE GMINY SULĘCZYNO:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
  i dorosłych oraz szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich czy kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943
  z późn. zm.),
 • dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi
  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

Stypendium szkolne może otrzymać uprawniony znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
 • alkoholizm,
 • narkomania,
 • rodzina jest niepełna,
 • lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 – (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.).

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Sulęczyno.
Stypendium nie przysługuje:

 • dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Sulęczyno,
 • studentom szkół wyższych i licencjackich.

Zasiłek   szkolny   może  być  przyznany  uczniowi  lub  słuchaczowi  znajdującemu   się  przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zaistniałego zdarzenia losowego, np.:

 • śmierć jednego z rodziców/opiekunów prawnych ucznia,
 • długotrwałą chorobę ucznia,
 • kradzież mienia o wysokiej wartości w domu/mieszkaniu ucznia,
 • pożar lub zalanie domu / mieszkania ucznia,
 • inne nieprzewidywalne i nadzwyczajne okoliczności losowe, które miały wpływ
  na  pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia lub utrudniających naukę ucznia.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego świadczenia.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku:
Rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń lub słuchacz, dyrektor szkoły do której uczęszcza uczeń.

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego będzie realizowana
jako częściowa refundacja kosztów edukacyjnych poniesionych przez uczniów, rodziców uczniów, rodziców uczniów niepełnosprawnych bądź ich opiekunów prawnych, na podstawie imiennych rachunków oraz faktur (wystawionych na wnioskodawcę lub ucznia), do kwoty określonej w wydanej decyzji.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Gminy Sulęczyno
ul. Kaszubska 26
83-320 Sulęczyno

pokój nr 11 – Stanowisko ds. obsługi kasowej
Tel.: 58 685 63 71

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej wraz oświadczeniem lub innymi dokumentami potwierdzającymi uzyskane dochody przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z miesiąca SIERPNIA).

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane są od 01 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października danego roku szkolnego.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy Sulęczyno w drodze decyzji administracyjnej.

 

Uchwała i regulamin

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek na zasiłek szkolnydata wytworzenia2017-08-16
data udostępnienia2017-08-16
sporządzone przezAlicja Stenka-Jereczek
opublikowane przezKarol Recław
ilość odwiedzin252
rejestr zmianzobacz »
Gmina Sulęczyno, Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, tel.: 58 685 63 60, fax: , info@bip.suleczyno.pl, www.suleczyno.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@