Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Sulęczyno
Menu góra
Strona startowa URZĄD STANU CYWILNEGO Złożenie wniosku oraz odbiór odpisu aktu stanu cywilnego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Złożenie wniosku oraz odbiór odpisu aktu stanu cywilnego , bieżące, menu 101 - BIP - Gmina Sulęczyno”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Złożenie wniosku oraz odbiór odpisu aktu stanu cywilnego

Złożenie wniosku oraz odbiór odpisu aktu stanu cywilnego

Złożenie wniosku oraz odbiór odpisu aktu stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sulęczyno,  USC,  pokój nr 14, piętro, tel. ( 58 ) 68-56-385, e-mail: usc@ug.suleczyno.pl,   P. Bogumiła Paszylk

Wymagane dokumenty:

 • Dokument tożsamości ( tj. ważny dowód osobisty lub ważny paszport )
 • Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
 • Dokument stwierdzający uprawnienie do otrzymania odpisu ( w przypadku ubiegania się o dokument przez osobę, która posiada interes prawny )
 • Prawomocne postanowienie sądu o ustanowienie opieki prawnej ( w przypadku gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny)
 • Oryginał pełnomocnictwa ( w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika )

Opłata skarbowa:

 • 22,00 zł  - za wydanie odpisu skróconego
 • 22,00 zł – za wydanie odpisu skróconego wielojęzycznego
 • 33,00 zł – za wydanie odpisu zupełnego
 • 17,00 zł – w przypadku złożenia pełnomocnictwa ( nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

-         Banków bądź Poczty ( według obowiązujących cenników oraz taryf ),

-         W kasie Urzędu Gminy w Sulęczynie ( bez dodatkowych opłat ),

Na rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Sulęczynie

83-320 Sulęczyno

ul. Kaszubska 26

Nr konta  41 8324 0001 0041 1981 2000 0010

( z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „ Opłata skarbowa z tytułu...” )

Dowód uiszczenia opłaty proszę dołączyć do składanych dokumentów.

Termin i sposób załatwiania:

 1. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego ( skrócony, zupełny lub skrócony wielojęzyczny ) albo decyzja o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego.
 2. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego ( USC w Sulęczynie) wydanie odpisu następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 3. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 4. Jeżeli rejestracja urodzenia, małżeństwa lub zgonu miała miejsce po 1 marca 2015 r. lub akt znajduje się w bazie Systemu Rejestrów Państwowych, wydanie odpisu aktu następuje niezwłocznie  ( odbiór pokój 14 ).

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Kaszubska 26

83-320 Sulęczyno

Pokój 14 ( piętro )

Tel. ( 58 ) 68-56-385

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Gminy w Sulęczynie – Urząd Stanu Cywilnego

ul. Kaszubska 26

83-320 Sulęczyno

E-mail: usc@ug.suleczyno.pl

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego stronie przysługuje wniesienie odwołania do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika |Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 2064 ze zm. )
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm. )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm. )
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r.  o podpisie elektronicznym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 262 ze zm. )
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 )
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego ( Dz. U. z 2015 r., poz. 194 )
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330 ze zm. )
 • Konwencja nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r.  ( Dz. U. z 2004 r., Nr 166, poz. 1735 ).

Inne informacje:

 1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego dotyczący wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
 2. Odpis aktu stanu cywilnego dotyczący wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu ( np. matka, ojciec, babcia, dziadek ), zstępnemu ( dzieci, wnuki), rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
 3. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego zawiera treść aktu stanu cywilnego uwzględniającą treść dołączonych wzmianek dodatkowych.
 4. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego – stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego oraz treści dołączonych wzmianek dodatkowych.
 5. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ustawy o  informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne . Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub  urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wskazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wskazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Metryka

data wytworzenia
2017-06-12
data udostępnienia
2017-06-12
sporządzone przez
opublikowane przez
Karol Recław
ilość odwiedzin
1125
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.