Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Sulęczyno
Menu góra
Strona startowa URZĄD STANU CYWILNEGO Rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym, bieżące, menu 104 - BIP - Gmina Sulęczyno”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym

Rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym

Rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno – prawnym

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sulęczyno,  USC,  pokój nr 14, piętro, tel. ( 58 ) 68-56-385, e-mail: usc@ug.suleczyno.pl,       

P. Bogumiła Paszylk

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia
 • Dokument tożsamości ( ważny dowód osobisty lub ważny paszport )
 • Zapewnienie ( jest to dokument sporządzany w urzędzie, w którym każda z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo przedstawia informacje o osobie oraz składa pisemne oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa określone w art. 10-15 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy). Dodatkowo , jeżeli osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo mają wspólne dziecko ( dzieci), przedstawiają o tym informację w zapewnieniu oraz oznaczenie ich aktów urodzeń i urzędu stanu cywilnego, w którym zostały sporządzone. Wszystkie dzieci tych samych rodziców muszą nosić to samo nazwisko. Nazwisko dzieci zrodzonych z tego  małżeństwa musi być więc tożsame z nazwiskiem dzieci już urodzonych.
 • Zezwolenie na zawarcie małżeństwa jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • Cudzoziemcy przedkładają dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem mogą zawrzeć małżeństwo wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, z zastrzeżeniem, że jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd na wniosek cudzoziemca może zwolnić go od złożenia dokumentu ( jeżeli na podstawie ww. dokumentu nie będzie możliwe ustalenie danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa wówczas osoba przedkłada odpis aktu urodzenia  wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, a jeżeli pozostawała już w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia  wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa  wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Opłata skarbowa:

 • 84,00 zł – za sporządzenie aktu małżeństwa

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa zawartego w gminie Sulęczyno należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sulęczynie.  Jeżeli związek małżeński jest zawierany na terenie innej gminy opłatę skarbową należy wnieść do organu właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa.

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

-         Banków bądź Poczty ( według obowiązujących cenników oraz taryf ),

-         W kasie Urzędu Gminy w Sulęczynie ( bez dodatkowych opłat ),

Na rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Sulęczynie

83-320 Sulęczyno

ul. Kaszubska 26

Nr konta  41 8324 0001 0041 1981 2000 0010

( z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „ Opłata skarbowa z tytułu...” )

Dowód uiszczenia opłaty proszę dołączyć do składanych dokumentów.

Termin i sposób załatwiania:

 • Osobiste złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pisemnych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ( ważność zapewnień wynosi 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo )
 • Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w celu przedłożenia wymienionego dokumentu duchownemu ( ważność zaświadczenia wynosi 6 miesięcy od daty wydania )
 • Małżeństwo przed duchownym zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu, a następnie kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi akt małżeństwa
 • Rejestracji małżeństwa dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego według miejsca zawarcia małżeństwa na podstawie stosownych dokumentów przekazanych przez duchownego ( tj. ważnego  zaświadczenia  stwierdzającego, brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego ) do urzędu stanu cywilnego w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa. Sporządzenie aktu małżeństwa następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu dokumentów od duchownego ( z urzędu wydawany jest jeden bezpłatny odpis skrócony aktu małżeństwa ).

Udział biegłego lub tłumacza przy składaniu oświadczeń przewidzianych w ustawie lub w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby składające te oświadczenia lub osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Tryb odwoławczy:

W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie dokonania czynności przysługuje złożenie wniosku do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w otrzymanym zawiadomieniu są zasadne.

Podstawa  prawna:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy  ( Dz. U. z 2015, poz. 2082  z  2016 r. )
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 2064 ze zm. )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330 ze zm. )

Metryka

data wytworzenia
2017-06-12
data udostępnienia
2017-06-12
sporządzone przez
opublikowane przez
Karol Recław
ilość odwiedzin
1016
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.