Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sulęczyno
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA
GŁOSZENIE O NABORZE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ WNIOSKI ZŁOŻONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SULĘCZYNO W 2019 R.

WÓJT GMINY SULĘCZYNO

zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 450 ze zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty składane  w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sulęczyno w 2019 roku w zakresach: 

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

- bezpieczeństwa i porządku publicznego obywateli.

WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ KANDYDACI:

Do komisji konkursowej mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące warunki:

-  nie zostaną wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie,

-  nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów biorących udział w konkursie,

-  nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,

-  przed rozpoczęciem prac podpiszą stosowne oświadczenie, iż podmiot który ich wskazał nie złożył w danym konkursie oferty i w świetle przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac komisji,

-  wypełnią i prześlą do urzędu załączony formularz zgłoszeniowy.

Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez Organizacje, jeżeli: żadna Organizacja nie wskaże osób do składu komisji, wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub wszystkie powołane w skład komisji osoby podlegają wyłączeniu.

W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których  konkurs dotyczy.

ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą nr II/14/2018 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok do zadań komisji konkursowej należy dokonanie oceny ofert, stosując kryteria i punktację określoną w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sulęczyno w 2019 roku oraz proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie ich oceny.

W celu zaopiniowania ofert odbędzie się co najmniej jedno spotkanie komisji.

Komisja dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej w postaci protokołu, który jest przekazywany po zakończeniu jej prac Wójtowi Gminy, w celu podjęcia ostatecznej decyzji co do wyboru najkorzystniejszych ofert i określenia kwot dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację poszczególnych zadań.

Opinia komisji konkursowej ma charakter doradczy dla Wójta Gminy Sulęczyno. Za uczestnictwo w pracach komisji konkursowej jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Członkowie komisji o terminie i miejscu obrad będą informowani przez specjalistę ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Pracami komisji konkursowej kierować będzie przewodniczący komisji.

Nabór na członków komisji konkursowej odbywa się na załączonym formularzu. Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Organizacje pozarządowe – komisja konkursowa” do dnia 12 marca 2019 r. do Sekretariatu w Urzędzie Gminy, przy ul. Kaszubskiej 26 w Sulęczynie lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy,  ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno (liczy się data wpływu do urzędu).

Zgłoszenia do komisji dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.data wytworzenia2019-03-05
data udostępnienia2019-03-05
sporządzone przezSabina Itrych
opublikowane przezKinga Zaworska
ilość odwiedzin56
rejestr zmianzobacz »
Gmina Sulęczyno, Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, tel.: 58 685 63 60, fax: , info@bip.suleczyno.pl, www.suleczyno.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@